SAPIDO – ČISTIČ OKNA 500 ML

Kód: 2421
Neohodnoceno
29,90 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čistí okna, zrcadla, skleněné výplně nábytku, okna aut a ostatní skleněné plochy.

Návod k použití: nastříkejte na čištěnou plochu a vyleštěte suchým netřepivým hadříkem. Dokonalého lesku dosáhnete při použití papírového ručníku nebo utěrky. Při silnějším znečištění postup opakujte.

Při styku s kůží: Pokožku omýt vodou. Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody. Při požití: Vypláchnout ústa, vypít dostatečné množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ: Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Spotřebujte nejlépe do: data uvedeného na obalu.

Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky. Obsahuje Ethanol (9 %), Isopanol (2%).

Objem: 500 ml